ONZE MISSIE

Handvest van de Federatie Abbé Froidure

In de geest van haar stichter, heeft de Federatie Abbé Froidure, door haar statuten, als doelstelling de aangesloten voorzieningen die hulp verlenen aan kansarme personen en meer bepaald aan kansarme jongeren, te ondersteunen in hun werking. De Federatie bevordert ook de creatie of de aansluiting van voorzieningen met een gelijkaardige doelstelling, telkens als ze dit nuttig en materieel haalbaar acht.

De steun die de Federatie verleent aan de aangesloten voorzieningen kan zowel moreel als materieel zijn en kan verschillende vormen aannemen.

De bij de Federatie aangesloten voorzieningen behoren tot de drie gemeenschappen van het land, staan open voor alle godsdiensten en delen gemeenschappelijk de waarden van het christelijke humanisme.

De aangesloten voorzieningen vermelden hun lidmaatschap van de Federatie op hun officiële documenten met het oog op de bekendmaking van de Federatie bij een zo breed mogelijk publiek.

De aangesloten voorzieningen behouden hun volledige autonomie; dit betekent dat de Federatie niet tussenkomt in hun dagelijkse beheer.

De Federatie Abbé Froidure is verantwoordelijk tegenover de schenkers en erflaters voor het goed gebruik van de giften en legaten die zij ontvangt.In dit opzicht moet ze waken over het onberispelijke beheer zowel van haar eigen fondsen als van de aangesloten voorzieningen waarvan ze de werking ondersteunt.

De bij de Federatie aangesloten voorzieningen zijn vrij zich aan te sluiten bij andere organisaties – b.v. beroepsorganisaties – voor zover er geen onverenigbaarheid bestaat tussen hun doelstellingen en waarden en deze van de Federatie Abbé Froidure

Doelstellingen van de Federatie

Doorheen de waarden en doelstellingen van haar vzw’s wil de Federatie het spoor van Abbé Froidure blijven volgen : namelijk kinderen en volwassenen ervan overtuigen zich niet neer te leggen bij sociale onrechtvaardigheden waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. Door zijn principe van gelijkheid in kansen en door zijn strijd tegen de onverschilligheid gaf Edouard Froidure aan duizende kinderen en volwassenen weer geloof in de toekomst.

wij blijven zijn spoor volgen…

Opdrachten van de Federatie Abbé Froidure

De Federatie Abbé Froidure ondersteunt de aangesloten voorzieningen zowel op moreel als op materieel vlak in de uitvoering van hun opdrachten, en dit onder verschillende vormen die aangepast zijn aan de specifieke noden van deze voorzieningen, van hun personeel en van de kinderen of volwassenen die ze bijstaan.

De morele ondersteuning kan verschillende vormen aannemen. De Federatie kan bijvoorbeeld :
– de uitwisseling van ervaringen tussen de verantwoordelijken of bepaalde gespecialiseerde personeelsleden van de aangesloten instellingen stimuleren.
– seminaries organiseren over thema’s van algemeen belang.
– eindwerken en thesissen aanmoedigen die problemen behandelen waarmee de aangesloten instellingen geconfronteerd worden .
– enz.

Het is onder andere met dergelijke acties dat ze erover waakt dat de christelijke waarden die haar eigen zijn in de aangesloten voorzieningen effectief beleefd en verspreid worden.

De Federatie biedt materiële hulp aan de aangesloten voorzieningen :
– door hun investeringssubsidies toe te kennen. Werkingstoelagen worden alleen tijdelijk of ten uitzonderlijk titel toegekend, behalve in specifieke gevallen.
– door hun leningen aan een verlaagde rentevoet toe te staan. De Federatie waakt over een rechtvaardige verdeling van deze hulp. Daarbij houdt zij rekening met de middelen waarover ze beschikt,met de noden van de aangesloten voorzieningen met de bijdrage van de voorzieningen door hun eigen initiatieven, met de giften ten voordele van de Federatie en de noodzaak haar eigen voortbestaan te vrijwaren.

Op vraag van en in overleg met een aangesloten voorziening kan de Federatie een tijdelijke directe hulp verlenen, onder vorm van gift of lening, aan personen, in het bijzonder aan jongeren, die door
die instelling begeleid worden.

Dit soort hulp wordt alleen maar verleend om de begeleide persoon in staat te stellen een welbepaald doel te bereiken voor zijn persoonlijke ontwikkeling en voor zover in die behoefte niet voorzien wordt door subsidies van de federale of van de gemeenschapsoverheid. Voor dit soort hulp wordt er altijd een contact opgesteld tussen de Federatie en de voorziening enerzijds en de persoon die geholpen wordt anderzijds.

Op basis van de behoeften die ze in een welbepaald domein en/of streek waarneemt mag de Federatie zowel de oprichting van nieuwe voorzieningen ondersteunen alsook de aansluiting stimuleren van bestaande voorzieningen op voorwaarde dat hun doelstellingen overeenstemmen met haar eigen opdracht. Want haar ideaal is : in elke gemeenschap een netwerk organiseren van voorzieningen die elkaar in hun taken aanvullen om op die manier zoveel mogelijk aan de verschillende behoeften van kansarme volwassenen en jongenen te kunnen beantwoorden.

Op vraag van een aangesloten voorziening kan de Federatie tussenkomen bij de bevoegde overheid om de rechten te verdedigen van een deel of van het geheel van de aangesloten voorzieningen alsook van de mensen die ze begeleiden. Dit soort interventie zal nooit plaatsvinden zonder voorafgaande discussie met alle betrokken voorzieningen. De Federatie waakt erover dat de voorzieningen die ze materieel ondersteunt hun sociale opdrachten effectief volbrengen, dat ze op een correcte en doeltreffende wijze beheerd worden en tevens voldoen aan de boekhoudkundige normen vastgelegd door het ministerie van Financiën.

De voorzieningen die aan deze voorwaarden niet voldoen kunnen uitgesloten worden bij beslissing van de Raad van Beheer van de Federatie.

Om de Federatie toe te laten deze controle uit te voeren zal elke voorziening of groep van voorzieningen die samen een vzw vormen, aan de Federatie de volgende documenten voorleggen van zodra zij goedgekeurd zijn door hun Algemene Vergadering maar uiterlijk 6 maand na de afsluiting van haar boekjaar : haar werkingsverslag, haar balans en de resultatenrekening van het voorbije jaar samen met het budget van het lopende jaar. In dit verband verklaart elke aangesloten voorziening zich ook bereid om haar gedetailleerde jaarrekeningen ter beschikking te stellen van de Federatie.

Om tegemoet te komen aan de financiële noden die voortkomen uit haar opdracht, doet de Federatie beroep op de edelmoedigheid van het publiek onder vorm van legaten en giften. Deze publieke fondswerving gebeurt uitsluitend ofwel onder haar eigen naam ofwel in samenwerking met de aangesloten voorzieningen.

Teneinde haar voortbestaan te verzekeren moet de Federatie haar eigen imago bij het publiek bevorderen. Ze wil het levenswerk van haar stichter Abbé Froidure ook in deze tijd levend houden. Het is in deze geest dat de voorzieningen hun lidmaatschap van de Federatie op hun officiële documenten vermelden.