ONS STEUNEN

De Federatie kan slechts werken dankzij heel veel mensen die, zoals u , geloven in solidariteit om te komen tot meer gelijkheid. Wij willen gelijke kansen bieden aan de kinderen en de gezinnen die wij helpen. Om de noodzakelijke structuren voor opvang en begeleiding mogelijk te maken moeten wij voortdurend naar fondsen zoeken.
De verzamelde fondsen komen vooral van :
> giften
> omhalingen in kerken
> ontvangsten van de tombola
> sponsoring
> Hoe kan u ons helpen ?

U kan zelf aanduiden voor welke voorziening uw steun bestemd is .De Federatie zal in de mate van het mogelijke rekening houden met uw wens naargelang de specifieke noden van elke voorziening.

( Een fiscaal attest wordt aan de weldoeners gestuurd
vanaf de som van 40 EUR per jaar.)

Door een legaat aan de Federatie Abbé Froidure. Dat kan gaan over een bijzonder legaat van een precies bedrag of van een welbepaald roerend of onroerend goed ofwel over een zogenaamd algemeen legaat van eenbepaald deel van uw patrimonium.

Door informatie te geven aan bejaarde personen die geen directe erfgenamen hebben over de mogelijkheid een gift of een legaat te schenken aan de Federatie.

Door uw medewerking bij de verkoop van loten van onze grote tombola of gewoonweg door er zelf te kopen Op het einde van elk jaar schenkt de tombola heel mooie prijzen weg aan de talrijke winnaars en helpt met de verzamelde fondsen veel van onze kinderen helpen. Sedert 2002 ziet men op de krabloten onmiddellijk of men gewonnen heeft. Een lot kost 4.00 EUR en een boekje van 6 loten kost 20.00 EUR
( 5 loten + 1 gratis en minstens 1 winnend lot per boekje )

Door uw ervaring ter beschikking te stellen van een voorziening die bij onze Federatie aangesloten is gedurende enkele uren of meer per week. De voorzieningen – de lijst staat op onze site – zoeken meestal mensen die gewoon zijn met kinderen om te gaan en die hen bijvoorbeeld zouden kunnen helpen om hun lessen te leren of om lessen in te halen….Maar in sommige voorzieningen zijn andere vaardigheden heel nuttig zoals spelanimatie, knutselen, zelfs tuinieren…..U kan uw diensten aanbieden via de Federatie die naargelang uw ervaring en uw beschikbare tijd zal trachten u in contact te brengen met de voorziening die het best gebruik kan maken van uw aangeboden diensten.

Door het peterschap te aanvaarden over één of meerdere kinderen. Dat houdt in dat u ze regelmatig in uw gezin opvangt ( minstens eenmaal per maand ) na een beginperiode van observatie en aanpassing waaraan het personeel van de voorziening die het kind begeleidt actief deelneemt.

ONS STEUNEN

Door uw giften op rekening
van het permanent Fonds Abbé Froidure

IBAN BE74 0000 2004 0907
BIC BPOTBEB1

DE TOMBOLA

Door hulp bij het verkopen van biljetten van onze grote Tombola, of gewoon door het zelf loten aan te kopen.

Eil jaar biedt de tombola geweldige prijzen aan zijn talrijke winnaars.

Vermist het om een krasbiljet gaat, weet U onmiddellijk of U bij de winnaars bent.

Het biljet kost 4 €, en een boekje van 6 biljetten kost 20 €. (5+1 biljet gratis met minimum 1 winnend biljet per boekje)

De opbrengst gaat integraal naar de hulp aan de kinderen van onze instellingen.

Rekeningnummer van de tombola :
IBAN BE96 0013 7366 6005
BIC BPOTTBEB1

Donorinfo_nl_standard